Elinvoimaa alueellesi

Ota yhteyttä

Palkkatuki

 

Hakosalo-järjestelmässä voidaan hallita monipuolisesti palkkatukijaksoja. 

Jotta palkkatukia voidaan kirjata, tulee työnhakijalla olla kirjattuna voimassa oleva Asiakkuus. (Asiakkuuden kirjaaminen)

Palkkatuen tyyppejä ovat:

 • Palkkatuki / kunta
 • Palkkatuki / yksityinen
 • Palkkatuki / 3.sektori
 • Palkkatuki / velvo
 • Kunnan täysimääräinen palkkatuki

Palkkatukijaksot kirjataan työnhakijan kortilta kohdasta Lisää uusi --> Palkkatukijakso

Palkkatuen työpaikka

Palkkatukijaksoon voidaan liittää myös tarkka työpaikkatieto eli se tehtävä, johon työnhakija työllistyy (esim. kirjastoapulainen, siivooja tms.). Jotta em. työpaikka voidaan kirjata, tulee myös työpaikan tarjoava organisaatio olla kirjattu järjestelmään. Tämä tehdään kohdassa Lisää yritys.

Palkkatuen työpaikka ei ole pakollinen tieto, eli se voidaan myös jättää kirjaamatta.

Palkkatuki työnhakijan kortilla

Käynnissä oleva palkkatukijakso näkyy työnhakijan kortilla vihreänä palkkina.

Palkkatuki / kunta

Hakosalo-järjestelmässä voidaan hallita kunnan palkkatukia sekä seurata palkkatukibudjettia. 

Palkkatukilaskennassa kirjataan seuraavat tiedot:

 • Palkkatuen aloitus- ja päättymispäivämäärä
 • Kuukausipalkka
 • Lomaprosentti
 • Tukiprosentti

Näiden tietojen perusteella järjestelmä laskee seuraavat tiedot:

 • Sivukuluprosentti
 • Lomara / kk
 • Sivukulut / kk
 • Palkkatuki / kk
 • Palkkakustannukset / kk

Kunnan palkkatuen asetukset

Järjestelmän Ohjauspaneelissa asetetaan palkkatuen asetukset kohdassa Palkkatuki & Lomaprosentit.

Prosentteja voi olla taulukossa useita, ja niistä voi valita halutut prosentit käyttöön sekä lisätä uusia. Lomaprosentit kirjataan omaan taulukkoonsa.

Kunnan sivukuluprosentti vaihtuu aina kalenterivuosittain. Kun uusi prosentti tiedetään, kirjataan se uutena sivukuluprosenttina taulukkoon.

HUOM!

Henkilön iän mukaan sivukuluprosentti voi vaihdella, joten järjestelmään voidaan syöttää samalle vuodelle useampi prosentti. (Mikäli henkilön ikä ja sivukuluprosentti vaihtuu jakson aikana, käytetään vain yhtä prosenttia koko jakson osalta jolloin laskenta ei ole täysin tarkka).

Päivitä-nappulan avulla voidaan päivittää yli vuodenvaihteen menevät palkkatukijaksot. Tällöin palkkatukijakson laskennassa hyödynnetään ennen vuodenvaihdetta aikaisemman vuoden sivukuluprosenttia ja vuodenvaihteen jälkeen seuraavan vuoden sivukuluprosenttia. 

Järjestelmä pyytää merkitsemään oikean sivukuluprosentin kullekin henkilölle.

 

Organisaatioyksiköt

Kunnan palkkatukia voidaan jaotella ja raportoida organisaatiyksiköittäin (esim. hallintokunnat). Tällöin jokaiseen palkkatukijaksoon kirjataan tieto siitä mihin organisaatioyksikköön kyseinen jakso liittyy. 

Organisaatioyksiköitä voivat olla esimerkiksi:

 • Perusturva
 • Elinvoima- ja ympäristötoimiala
 • Tekninen toimiala
 • Sivistystoimiala
 • Konsernipalvelut

Nämä organisaatio yksiköt asetetaan Ohjauspaneelissa kohdassa Organisaatioyksiköt.

Kunnan palkkatuen kirjaaminen

Palkkatuki kirjataan työnhakijan kortilta kohdasta Lisää uusi --> Palkkatukijakso

Tämän jälkeen valitaan vielä palkkatuen tyyppi: Palkkatuki / kunta

Palkkatukijaksolle tulee kirjata aina Alku- ja loppupäivämäärät sekä valita Asiakkuus.

Mikäli työnhakijalla on aikaisemmin kirjattu jokin Toimenpide, voidaan se merkitä Palkkatuen lähdetoimenpiteeksi (syntyy siirtymä, eli kytkös toimenpiteiden välillä).

 

Palkkatukijakson kirjauksen kohdassa Tunnusluvut kirjataan tarkemmat palkkatiedot.

Mikäli jakso jatkuu yli vuodenvaihteen, näkyy järjestelmässä molempien vuosien tiedot.

Mikäli palkkatukijakso kirjataan tiettyyn Työpaikkaan (esim. kirjastoapulainen), merkitään se kohdassa Osallistuja- ja työpaikkatiedot. 

Samoin voidaan valita haluttu organisaatioyksikkö.

Palkkatukeen voidaan myös kirjata tarkempaa kuvausta.

 

Palkkatukibudjetti

Hakosalo-järjestelmässä voidaan seurata kunnan palkkatukibudjettia. Kun palkkatukijaksoja kirjataan, laskee järjestelmä jakson vaikutuksen budjettiin automaattisesti.

Vuotuinen budjetti kirjataan Ohjauspaneelissa kohdassa Palkkatukibudjetti.

Palkkatukibudjettia voi seurata Työllisyyspalveluiden Dashboardissa (Päävalikko - Työllisyyspalvelut).

Budjetti näyttää seuraavat tiedot:

 • Kokonaisbudjetti -Koko vuoden budjetti, eli palkkatukiin varatatut rahat
 • Käytetty -Tarkastelupäivään mennessä käytetyt rahat
 • Varattu -Käytet rahat lisättynä käynnissä oleviin palkkatukijaksoihin varatut rahat
 • Jäljellä -Kokonaisbudjetti vähennettynä varatuilla rahoilla

HUOM!

Mikäli kunta järjestää myös kunnan täysimääräisesti tukemaa palkkatukea, voidaan myös sille määritellä rinnakkaisbudjetti. Voit tiedustella aiheesta Hakosalosta: helpdesk@hakosalo.fi

 

Palkkatukien raportointi

Live-raportoinnista löytyy palkkatukeen liittyviä valmisraportteja.

Lisätietoa: Live-raportointi

Toimenpideluettelossa palkkatukia voi selata luettelomuodossa. Luettelota voi rajata eri kriteerein ja tarkastella sisältöä jakaumina.

Lisätietoa: Luettelot

Lisäksi raportteja voidaan laatia myös Raporttigeneraattorilla.

Kysy lisää raportoinnista: helpdesk@hakosalo.fi

 

 
Päivitetty 7.3.2022

 

HAKOSALO OY

Pohjoisranta 11 C 28100 Pori
Puh. 010 231 0560
helpdesk@hakosalo.fi
www.hakosalo.fi